Protokół z Nagoi o dostępie do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwym i równym podziale korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów do Konwencji o różnorodności biologicznej cz.II zagrożone gatunki zwierzątP.Ayuso: Bardzo ciekawe sprawozdania. Poprawki sprawozdawczyni chcą zmienić protokół z Nagoi. Niektóre propozycje sprawozdawczyni są nie do zaakceptowania ponieważ zbyt daleko odchodzą one od protokołu. Potrzeba katalogu zasobów genetycznych, punkt 7 musi być bardziej rozwinięty. Potrzeba odpowiedniej linii budżetowej.

G.J.Gerbrandy: Należy być świadomym, że są to ostatnie etapy na drodze którą kroczymy od 10-leci. Niestety z punktu widzenia prawnego niektóre kwestie są bardzo złożone. Należy podkreślić główny cel, którym jest zachowanie bioróżnorodności biologicznej. Bardzo istotne badania w kwestii tzw. „należytej staranności”(Due Diligence). Nie dodano wielu aktów prawnych do tego sprawozdania.

K.Arsenis: Kwestia różnorodności biologicznej i zagrożonych gatunków jest bardzo istotna dla wielu sektorów Unii Europejskiej. Propozycja Komisji zajmuje się głównie dostępem do zasobów genetycznych. Zmiany definicji powinny być dostosowane do protokołu z Nagoi. Potrzeba pełnej przejrzystości. Należy zająć się kwestią korzystania z zasobów genetycznych w przyszłości.

Komisja Europejska: Sprawozdawczyni ujęła w szerszym kontekście założenia Komisji w temacie bioróżnorodności. Należy działać aktywnie w tej dziedzinie. Po latach negocjacji narodowych nadszedł najwłaściwszy moment na dotarcie do ustawodawczego i implementacyjnego konsensusu. Propozycje Komisji były szeroko konsultowane ze stronami zainteresowanymi oraz były poddane ocenie wpływu. Komisja stara się wyważyć wszystkie interesy jak również zapewnić suwerenne prawa państw w których znajdują się zasoby genetyczne. Należy zachować konkurencyjność przedsiębiorstw genetycznych.

Kozica - zagrożony gatunek zwierzęcia Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt

Kozica – zagrożony gatunek zwierzęcia Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt

Propozycja Komisji w jak najlepszym brzmieniu ułatwia możliwość dzielenia się wpływami.