Protokół z Nagoi o dostępie do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwym i równym podziale korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów do Konwencji o różnorodności biologicznej cz.I zagrożone gatunki zwierzątSprawozdawca S.Belier: Zagrożenie utratą różnorodności biologicznej staje się k2westia ssaków,- co czwarty gatunek jest zagrożony co ósmy ptaków i co trzeci płazów. Różnorodność biologiczna oferuje zasób niewyczerpanych innowacji i odkryć dla badań, zastosowań technologicznych lub produktów zdrowotnych, ¿żywnościowych, kosmetycznych i innych. Ochrona różnorodności biologicznej ma zatem zasadnicze znaczenie nie tylko dla przyszłości wszystkich mieszkańców półkuli północnej i południowej, lecz również dla żywotności społeczno-ekonomicznej Europy i wszystkich jej obywateli. Wniosek Komisji stanowi solidną podstawę do stworzenia skutecznego systemu na szczeblu unijnym. Zmiany mają na celu w pierwszej kolejności umożliwienie identyfikowalności i zapewnienie etyki, poszanowania międzynarodowych zobowiązań prawnych oraz sprawiedliwego i równego podziału korzyści. Przyjęcie przejrzystych ram prawnych byłoby korzystne dla wszystkich użytkowników, w tym dla publicznych i prywatnych podmiotów gospodarczych, zapewniając im z jednej strony zrównoważony dostęp do zasobów genetycznych, z drugiej zaś pewność prawa w całym łańcuchu wykorzystania. Właściwe organy powinny również przeprowadzać weryfikację w przypadku ubiegania się o ochronę patentow. Punktem o fundamentalnym znaczeniu jest nielegalne nabywanie i wykorzystywanie zasobów genetycznych zdefiniowanych jako „piractwo biologiczne“, które w Europie powinno zostać objęte zakazem. Zasada należytej staranności nakłada na użytkowników obowiązek podjęcia wszelkich kroków niezbędnych do przestrzegania przepisów. Mechanizm ten należy jednak wzmocnić poprzez wprowadzenie zakazu dotyczącego piractwa biologicznego w celu stopniowego wywołania skutecznego efektu odstraszającego. Uczestnicy powinni podjąć wszelkie kroki niezbędne do zawarcia umowy w sprawie dostępu do zasobów genetycznych i podziału korzyści w przypadku nowego sposobu wykorzystania. Fundusz Unii Europejskiej mógłby z czasem wesprzeć globalny wielostronny mechanizm podziału korzyści w sposób przewidziany w art. 10 protokołu z Nagoi.